Граматика української мови

Деталі
Перегляди: 1534

вид17Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Підручник. 2-е видання, допов­нене. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. - 328 с.

Подано матеріал з трьох розділів граматики: «Морфеміки», «Сло­вотвору» і «Морфології». У трактуванні мовних одиниць поєднано тра­диційний підхід «від форми до змісту» та функціонально-семантичний - «від значення до форми».

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних за­кладів. Буде корисний тим, хто прагне поглибити, систематизувати свої знання з української мови.

Рецензенти: доктори філологічних наук, професори К.Г.Городенська (Інститут української мови НАН України) і А.К.Мойсієнко (Київський національний університет імені Тараса Шев­ченка).