Валентність і структура простого речення в українській мові

Деталі
Перегляди: 1074

 

вид3

Куц О.В. Валентність і структура простого речення в українсь­кій мові: Методичні рекомендації до спецкурсу. - К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - 80 с.

Виклад матеріалу і структура праці спрямовані на поглиблене вив­чення структури простого речення - на розгляд проблемних питань теорії валентності загалом і структури простого речення зокрема.

Методичні рекомендації містять тезове висвітлення питань з теорії валентності, подано завдання для індивідуальної та самостійної робо­ти студентів, що сприятиме поглибленню й систематизації теоретичних знань і практичних навичок випускників шляхом аналізу мовних явищ, запропоновано основну наукову літературу зі спецкурсу.

Методичні рекомендації розраховані на студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема педагогічних універ­ситетів, викладачів, а також усіх, хто прагне підвищити рівень знань з української мови.

 

Рецензенти: К.Г.Городенська, доктор філологічних наук, про­фесор, завідувач відділу граматики та фонетики Інституту українсь­кої мови НАН України; Г.О. Козачу к, доктор філологічних наук, профе­сор кафедри української мови Національного педагогічного універ­ситету імені М.П.Драгоманова.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української філології НПУ імені М.П.Драгоманова (протокол № 7 від 2 квітня 2008 року).